Integrovaný systém bezpečnosti

Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti Vašich priestorov a budov Vám ponúkame integrovaný systém bezpečnosti (ISB), ktorý v sebe kombinuje viacero technických a informačných systémov vo vzájomnej súčinnosti.

ISB predstavuje vzájomné prepojenie kamerového systému, elektrickej požiarnej signalizácie, poplachového systému na hlásenie narušenia mechanických zábranných prostriedkov, systémov riadenia a kontroly vstupu osôb, prípadne aj ochrany perimetra prostredníctvom radarového systému. ISB zabráni preniknutiu nepovolanej osoby do budovy alebo areálu,

zabezpečí kontrolu prechádzania osôb či vozidiel sledovanými bodmi, zachytí a upozorní na pokus o prekročenie perimetra, signalizuje nebezpečenstvo v prípade požiaru a podobne. Všetky súčasti ISB môžu byť navrhnuté a implementované aj samostatne. Súčasťou riešenia je v prípade potreby aj optimalizácia Vašej doterajšej IT infraštruktúry.

Hlavné výhody

Centrálna správa všetkých
bezpečnostných zariadení

Analýza a vyhodnotenie
bezpečnostných informácií

Zvýšenie bezpečnosti,
zníženie rizík

Zníženie reakčných
časov na udalosti

Čo v sebe ISB zahŕňa?

  • kamerové bezpečnostné systémy,
  • ochranu perimetra radarovým systémom,
  • elektrický zabezpečovací systém,
  • systém kontroly a riadenia vstupov,
  • elektrickú požiarnu signalizáciu,
  • systémy merania a regulácie v oblasti tepelnej techniky,
  • služby: návrh architektúry ISB, implementácia, servisné služby, poradenstvo, bezpečnostný audit.

Základné moduly ISB

Modul geografického informačného systému zabezpečuje najmä lokalizáciu udalostí a súvisiacich informácií na mape.
Modul ovládania kamerových systémov umožňuje pripojenie kamerových systémov a záznamových zariadení rôznych výrobcov. Okrem štandardných funkcií (zálohovanie zachytených záberov, manipulácia s kamerami, sledovanie pohybujúcich sa objektov) poskytuje i nadštandardné funkcionality.
Modul určenia polohy v spojení s bezdrôtovou komunikačnou cestou prenáša údaje o polohe a stave jednotlivých objektov na dispečing, vrátane ich prehľadného zobrazenia na dispečerskom termináli.

V prípade záujmu,
alebo otázok